Omluvenky

• Zákonní zástupci žáka jsou povinni v případě jeho nepřítomnosti ho omluvit,

nejdéle do 3 dnů. Delší nepřítomnost (více jak 3 dny) se dokládá potvrzením od lékaře, omluvenka od rodičů nestačí.

• Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zákonní zástupci žáka omluvit písemně na

omluvném listu v žákovské knížce. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy (nejdéle do 3 dnů). Předem známou absenci žáka ve vyučování oznámí rodiče předem.

• Škola může na žádost rodičů uvolnit žáka na určitou dobu z vyučování.

Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den uvolňuje třídní učitel, na dva a více dnů ředitelka školy. O uvolnění žádají rodiče písemně.

• Neomluví-li žák řádně svou nepřítomnost ve škole, považují se zameškané hodiny za

neomluvené.

• Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné

pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.

• Žák je povinen doplnit si po návratu do školy zameškanou látku.Omlouvání žáků v hodinách tělesné výchovy

Pokud žák v hodinách tělesné výchovy ze zdravotních důvodů nemůže cvičit,
vždy musí vyučujícímu před začátkem hodiny tělesné výchovy předložit písemnou
omluvenku od zákonných zástupců s odůvodněním a podpisem.


Formulář pro omlouvání žáka

Formulář pro omlouvání žáka ze školní družiny

Copyright © 2009