Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny : Eva Matoušková
Kuchařky : Eva Kundelová
 Eva Zachová
Kontakt : 566 547 066


Chování žáků ve školní jídelně

1. Oběd se ve školní jídelně podává od 11.15 hodin do 12.45 hodin.
2. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, obědvají pod dohledem paní vychovatelky.
3. Žáci před odchodem do jídelny odloží své věci v šatně, není dovoleno odkládat aktovky

v prostoru před školní jídelnou a na chodbě.

4. Při příchodu do jídelny se žáci postaví do zástupu a ukázněně čekají na výdej oběda.

Není dovoleno předbíhat frontu. U výdeje si berou jen takové množství jídla, které snědí.

5. V jídelně žáci nemluví, nehlučí, pohybují se opatrně a ohleduplně. Po skončení oběda

vrátí talíře a příbory na určené místo.

6. Své místo udržují v čistotě, dodržují hygienická a společenská pravidla stolování.
7. Dozor v jídelně dbá na kázeň, správné stolování a na to, aby se jídlem neplýtvalo.


Ceny stravného platné od 1.1.2018


Přesnídávka…………………....... 6,- Kč
Pitný režim………………….....….1,- Kč
Oběd………………………....…..17,- Kč
Svačina…………………...……….6,- Kč

Celková cena za polodenní.........24,- Kč
Celková cena za celodenní.........30,- Kč


7. - 10. let………………...….…...21,- Kč
11. - 14. let………………….....…23,- Kč
15. let a výše………………….....25,- Kč
Přesnídávka - děti ZŠ.………..…10,- Kč

Cizí strávníci……………….….…57,- Kč

Stravné se platí první týden následujícího měsíce (zpětně), a to buď hotově v kanceláři školní jídelny (denně od 7.30 do 13.00 hod.), nebo převodním příkazem na účet.


Informace pro rodiče

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotivě, takže připadným žádostem nebude vyhověno.
Jídelna pouze informuje, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požádavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen nebo vegetariánskou stravu.

Děkujeme za pochopeníSeznam alergenu obsažených v jídle

Jídelníček

Ukázka jídel

Informace školní jídelny pro veřejnost

Vnitřní řád školní jídelny

Copyright © 2009