Projekt Adopce na dálku

Ve školním roce 2009/2010 přišly děti naší školy s nápadem adoptovat na dálku

dítě z Indie. Pedagogický sbor jejich aktivitu uvítal a děti v ní podpořil. Ke zprostředkování adopce byla vybrána Arcidiecézní charita v Praze, která má v této oblasti u nás bohaté zkušenosti a je spolehlivá. Od března 2010 tak děti naší školy spolu s učitelským sborem finančně podporují dívku z Indie.

Do projektu Adopce na dálku je již zapojeno mnoho škol v ČR a mají s ním po-

zitivní zkušenosti. Škola finančně podporuje prostřednictvím Charity dítě, které by bez pomoci ze zahraničí skončilo bez vzdělání v totální bídě. Skrze tuto pomoc na dálku je u dětí rozvíjena velmi cenná charakterová vlastnost – solidarita se slabými a chudými. Děti si uvědomují hodnotu rodinného zázemí a školního vzdělání, které není v mnoha zemích samozřejmostí. Díky pravidelné korespondenci s adoptovanou dívkou se mohou radovat z jejích pokroků ve škole a sdílet s ní alespoň na dálku radosti i starosti života na jiném kontinentu (dopisy přicházejí po dvou až třech měsících a jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy a jsou otiskovány i v časopise Poškolák). Vzhledem k tomu, že dopisování probíhá v angličtině, mají tak děti z naší školy možnost procvičit se v praktickém užití cizího jazyka.

Naše škola podporuje na dálku dívku školního věku z Indie, jejíž rodina se na-

chází pod hranicí chudoby. Z financí, které škola posílá, se jí hradí školné, školní pomůcky a základní zdravotní péče. Děti naší školy přispívají symbolickou částkou 50 Kč za rok a to formou sběru bylin a citronové kůry. Celková částka za jeden rok činí 4.900 Kč. Veřejnosti je umožněno přispět na projekt Adopce na dálku na akcích pořádaných školou (např. Školní akademie), kde bývá umístěna řádně označná pokladnička. Žáci naší školy tak mohou skutečně sami svojí aktivitou (sběrem bylin) pomoci konkrétnímu dítěti získat vzdělání a žít důstojný život. Do projektu jsou zapojení žáci pouze po dobu školní docházky na ZŠ a MŠ Tasov a to na základě dobrovolnosti.

Více informací o projektu Adopce na na dálku naleznete na webových strán-

kách Arcidiecézní charity v Praze (www.charita-adopce.cz) . Se svými dotazy se můžete obracet rovněž na pedagogy školy.


Copyright © 2009